Πληροφορίες

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη, ότι οι εικόνες και τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ ίσχυαν τον Ιούνιο του 2013. Οι εικόνες είναι απλώς ενδεικτικές και δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως την πραγματική και τρέχουσα κατάσταση των γνήσιων οχημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Mercedes-Benz που σας εξυπηρετεί.

Όλα τα φορτηγά κοστίζουν, το δικό μας εξοικονομεί.

Κατά τη χρήση ενός φορτηγού υπάρχουν πολλοί παράγοντες κόστους. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να τους ελέγξετε όλους, υπάρχουν δυνατότητες για πιο οικονομική λειτουργία του φορτηγού σας: μπορείτε να επηρεάσετε ενεργά σχεδόν το ήμισυ του κόστους, συγκεκριμένα ποσοστό 47%.

Εμείς σας παρουσιάζουμε τις καλύτερες δυνατότητες στα κεφάλαια Επένδυση, Κατανάλωση, Συντήρηση και Υπολειμματική αξία.

Όλα τα φορτηγά κοστίζουν, το δικό μας εξοικονομεί.